Основна дейност

ДП РВД изпълнява следните основни задачи, дефинирани в Закона за гражданското въздухоплаване:

 1. Air traffic management Управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;
 2. Организация и управление на обслужваното гражданско въздушно пространство;
 3. Организация и управление на потоците на въздушното движение;
 4. Осигуряване, поддръжка и експлоатация на съответните съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, светотехническо, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на полетите и съпътстващата ги инфраструктура;
 5. Air traffic management Информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;
 6. Управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;
 7. Изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна;
 8. Събиране на пътни такси за аеронавигационно обслужване;
 9. Обслужване на въздушното движение;
 10. Аеронавигационно информационно обслужване;
 11. Метеорологично обслужване;
 12. Метрологично осигуряване;
 13. Създаване и поддържане на центрове за обучение и квалификация.

ДП РВД има право да предоставя и други услуги, свързани с предмета на дейността му.
ДП РВД взаимодейства с ГД ГВА при МТС, ГлЩ на ВВС и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност. ДП РВД участва в работата на международни организации в областта на гражданската авиация, в които Република България членува.
Дейността на ДП РВД се финансира основно от събраните такси за предоставяне на аеронавигационно обслужване според принципите на Чикагската конвенция за международно гражданско въхдухоплаване от 1944 г.