Организация на въздушното пространство (ОВП)

Airspace Management

Управлението на въздушното пространство се осъществява на международно и национално ниво чрез участие в регулярни работни срещи, организирани по инициатива на ИКАО, Евроконтрол, ГД ГВА или авиационните оператори. На базата на решенията от тези срещи отдел „ОВП" разработва проекти за промени в организацията на въздушното пространство на Република България и ги предоставя на ГД ГВА за утвърждаване и за въвеждане на национално ниво. Проектите за промени се подготвят в съответствие с националните изисквания, Документ 8168 на ИКАО за разработване на визуални и инструментални процедури за полети, Airspace Planning Manual на Евроконтрол и др.

Гъвкаво използване на въздушното пространство (ГИВП)

Концепцията за Гъвкаво използване на въздушното пространство (ГИВП) е въведена в Република България през 1999 г. Основна цел на ГИВП е повишаване на ефективността при използване на въздушното пространство с отчитане нуждите на всички граждански и военни ползватели.
Концепцията за ГИВП е базирана на три взаимно свързани нива на гражданско - военна координация по отношение на организацията на въздушното пространство:

 • Стратегическо ниво 1;
 • Предтактическо ниво 2;
 • Тактическо ниво 3.

Стратегическото ниво на ГИВП се осъществява от гражданско - военен Съвет за управление на въздушното пространство (СУВП), който в мирно време се ръководи от министъра на транспорта, а при състояние на война от министъра на отбраната.
Основните задачи на СУВП включват формиране на държавната политика за стратегическо планиране и разпределяне на въздушното пространство, определяне на гъвкавите структури на въздушното пространство, определяне на правила и процедури за договаряне на предтактическо ниво, както и правила за координация между гражданските и военните органи за управление на въздушното движение на тактическо ниво и др.
Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП) е постоянно действащ, гражданско - военен изпълнителен орган на СУВП, който осъществява дейностите на предтактическото ниво.

Airspace Management

Центърът за координация използването на въздушното пространство (ЦКИВП) по настоящем е основният орган на тактическо ниво 3. Задачите, които изпълнява ЦКИВП са свързани с:

 • Aктивиране и деактивиране на временно отделените, ограничените и опасни зони и условните маршрути/трасета в съответствие с утвърдения план за използване на въздушното пространство за денонощието;
 • Oпределяне на зони с намалена координация при управление на въздушното движение;
 • Oсъществяване на координация при съвместно използване на въздушното пространство

Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП)

Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство се състои от три нива:

 • стратегическо (ниво 1). Стратегическото ниво се осъществява от Съвет за управление на въздушното пространство (СУВП).
 • предтактическо (ниво 2). Пред тактическото ниво се осъществява от Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП).
 • тактическо (ниво 3). Тактическото ниво се осъществява от гражданските и военните органи за управление на въздушното движение.

Основни задачи на ЦПРВП:

 • разпределя въздушното пространство между потребителите в съответствие с приоритетите, определени от СУВП;
 • определя използването на временно отделени зони и условни маршрути;
 • изготвя и оповестява плана за използване на въздушното пространство за следващото денонощие.