Районен център за обслужване на въздушното движение

Air Traffic Services (ATS)

ДП РВД осигурява непрекъснато обслужване на въздухоплавателните средства (ВС) над площ от приблизително 145 000 кв км от един районен контролен център - (РЦ за ОВД) - София. През 2008 г. са обслужени над 500 000 прелитащи полети на граждански ВС, без закъснения, предизвикани от оперативни ограничения.

РЦ за ОВД София

РЦ София е разположен в сградата на Единния център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) в близост до летище София. От него се осъществява обслужването на въздушното движение в район за полетна информация (РПИ) София, който обхваща и въздушното пространство над акваторията на Черно море, в което Република България е поела отговорността за обслужване на въздушното движение.

През натоварения летен период за едно денонощие се обслужват около 1200 прелитащи ВС. РЦ за ОВД София има капацитет за едновременна работа на 11 граждански сектора и 2 сектора за гражданско-военна координация. Всеки от секторите е оборудван с идентични работни позиции за двама ръководители на полети (РП) - радарен и планиращ РП.

Обслужване на въздушното движение за и от летищата на Република България.

Air Traffic Management ДП РВД осъществава обслужване на долитащите и отлитащи ВС от три органа за контрол на подхода (ОКП):

  • София;
  • Варна;
  • Бургас.

както и от пет летищни контролни кули (ЛКК), разположени на международните летища - София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.