Обслужване на въздушното движение (ОВД)

Район на отговорност

Air Traffic Services (ATS)

ДП РВД осигурява непрекъснато обслужване на въздушното движение (ОВД) във въздушното пространство над територията и териториалните води на Република България и в частта от въздушното пространство над Черно море, за която Република България е поела отговорност за предоставяне на обслужване на въздушното движение, съгласно регионално споразумение.

Органи за обслужване на въздушното движение

В ДП РВД са организирани следните органи за обслужване на въздушното движение:

  • Районен контролен център София - осъществява контрол на въздушното движение за въдухоплавателните средства прелитащи през Район за полетна информация София;
  • Органи за контрол на подхода - осъществяват контрол на въздушното движение за въдухоплавателните средства, долитащи и отлитащи на летищата в Бургас, Варна и София;
  • Летищни контролни кули - осъществяват контрол на летищното движение на летищата в Бургас, Варна, Горна Оряховица, Пловдив и София;
  • Център за полетна информация София - осъществява полетно информационно обслужване за въдухоплавателните средства, изпълняващи полети в Район за полетна информация София до полетно ниво 95.

Районен контролен център София

На 14 февруари 2008 година след въвеждане в експлоатация на новата автоматизирана система за УВД SATCAS V.2, закупена и доставена от италианската фирма SELEX Sistemi Integrati, ДП РВД осъществи обединяване на функциите по обслужването на въздушното движение, предоставяно от бившия районен контролен център (РКЦ) Варна и РКЦ София. Обслужването се пое от РКЦ София разположен в Единния център за УВД в близост до новия терминал на летище София. Автоматизираната системата за УВД предлага мултирадарна информация, множество функционалности, за вътрешна координация между секторите и обмен на информация с други системи, които я причисляват към най-модерните системи за УВД в Европа.

Air Traffic Services (ATS)

През натоварения летен период за едно денонощие се обслужват средно около 1500 прелитащи ВС. РКЦ София разполага с капацитет за едновременна работа на 11 граждански сектора и 2 сектора за гражданско-военна координация. Всеки от секторите е оборудван с идентични работни позиции за двама ръководители на полети (РП) - радарен и планиращ РП.

Органи за контрол на подхода

ДП РВД осъществява обслужване на долитащите и отлитащи ВС към летищата в Бургас, Варна и София от три органа за контрол на подхода (ОКП):

  • ОКП - София, разположен в ЕЦ за УВД София;
  • ОКП - Варна, разположен в ЛЦ за ОВД Варна;
  • ОКП - Бургас, разположен в ЛЦ за ОВД Бургас.

Осигурява се радарно обслужване на въздушното движение и автоматично летищно информационно обслужване.