Добре дошли на страницата на ДП РВД

40 years Bulgarian Air Traffic Services Authority

 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) e юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон със седалище София, което изпълнява държавни функции по управление на въздушното движение и извършване на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване и ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна.