Статут и организация

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) e юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон със седалище София, което изпълнява държавни функции по управление на въздушното движение и извършване на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване и ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна.

Органите на управление на ДП РВД са:

  1. Министърът на транспорта
  2. Управителният съвет;
  3. Генералният директор.

Правомощията на ДП РВД по чл. 53, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване се разпростират върху всички въздухоплавателни средства, които излитат и кацат на гражданските летища и прелитат през обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.
ДП РВД се състои от централно управление и Центрове за обслужване на въздушното движение. Централното управление е изградено от обща и специализирана администрация и експлоатационни сектори.
Общата администрация извършва дейностите по правно и финансово-икономическо осигуряване, управление на човешките ресурси, международно сътрудничество и протокол, административно и социално обслужване на персонала на ДП РВД, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, сигурност и защита и поддръжка на сградния фонд и прилежащата инфраструктура.
Специализираната администрация извършва дейностите по планиране и развитие на националната система за управление на въздушното движение, управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично, метрологично, светотехническо и енергийно осигуряване на полетите и управление на безопасността при осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите.

Центровете за обслужване на въздушното движение са:

  • Районен център за обслужване на въздушното движение /РЦ за ОВД/ - София.
  • Летищни центрове за обслужване на въздушното движение /ЛЦ за ОВД/ - Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.