Качество

SGS_ISO_9001_2008

В съответствие с изискванията на Регламент 2096/2005г. на ЕК, в ДП „РВД" е въведена Система за управление на качеството, в съответствие с международния Стандарт ISO 9001:2008, която е сертифицирана под двойна акредитация - на Българска служба по акредитация (БСА) и на Службата по акредитация на Обединеното кралство (UKAS).
През 2009 г. в ДП „РВД" беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здраве и безопасност при работа, в съответствие с BS OHSAS 18001:2007, която е интегрирана със системата за управление на качеството.
Обхвата на интегрираната система за управление на качеството и здраве и безопасност при работа е "Аеронавигационно обслужване (АНО), включващо: управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване, енергийно и светотехническо обслужване и обучение на кадри за АНО".
В изпълнение на политиката по качество на ДП "РВД" за постоянно подобрение, в ход е процес на интегриране в подходяща степен на системата по качество и здраве и безопасност при работа със системата за управление на безопасността. В процес е и разработване на система за управление на сигурността на информацията в съответствие със стандарта ISO 27001:2005.