Безопасност

Поддържането на високи нива на безопасност на полетите е основен приоритет на ДП РВД като организация - доставчик на аеронавигационно обслужване.
При изпълнение на основните си задачи ДП РВД стриктно изпълнява утвърдената политика за безопасност. Стратегическата цел на политиката по безопасност, в рамките на компетентността на предприятието, е достигане и поддържане на ниво на безопасност на въздушното движение, при което абсолютният брой на авиационните инциденти по причини, свързани със системата за ръководство на въздушното движение да не нараства и да намалява, независимо от нарастващия обем на обслужвания въздушен трафик.
Основните принципи за постигането на стратегическата цел са:

  1. Дейностите в ДП РВД по осигуряване на безопасността на обслужваното въздушното движение имат най-висок приоритет;
  2. Безопасността на обслужването на въздушното движение е отговорност на всеки служител в ДП РВД;
  3. ДП РВД прилага мерки за намаляване на риска от реализиране на авиационни събития доколкото това е практически възможно и икономически оправдано;
  4. Дейностите по безопасност в ДП РВД имат предимно активно-превантивен, отколкото реактивен характер.

За реализиране на политиката по безопасност в ДП РВД е разработена и се прилага програма за безопасност на въздушното движение. Целта на тази програма е изграждането, развитието и експлоатирането на Система за управление на безопасността. Тя представлява единство от компетентни екперти, технически и финансови ресурси, процедури, правила и обективна информация
Дейностите по управление на системата за безопасност са възложени на независима специализирана структура, директно подчинена на Генералния директор на ДП РВД.

Доклад за събитие, свързано с безопасността на УВД

DOC

Доброволни доклади

Съгласно Директива 2003/42/EC на Европейската комисия, гражданите и длъжностните лица могат да предоставят информация и доброволните доклади относно:

  • съществуването на потенциална опасност за предизвикване на авиационни събития при осъществяване на УВД;
  • предложения за подобряване на оперативната работа на BULATSA

на следните адреси:

Анонимно докладване на авиационно събитие - СЗРАС
Анонимно докладване на авиационно събитие - ДП РВД